Poultry, Minilivestock and Texture Lab

PVOP: Provozní vody v potravinářském průmyslu

Cílem předmětu je získání přehledu o vzniku, čištění odpadních vod vznikajících v jednotlivých odvětvích potravinářského průmyslu, dále orientace v současných legislativních podkladech týkajících se odpadních vod z potravinářství a vodního

FMVP: Fyzikální a mechanické vlastnosti potravin

Studenti získají znalosti o základních fyzikálních a mechanických vlastnostech potravin. Řešena bude široká škála praktických technických problémů. Studenti získají dovednosti v řešení problémů a hodnocení jevů spojených s mechanickými vlastnostmi

ZZEP1: Zpracování zemědělských produktů 1

Předmět si klade za cíl poskytnout znalosti o složení a kvalitě potravinářských surovin, znalosti hygienických a legislativních požadavků na potraviny. Znalost technologií výroby potravin rostlinného a živočišného původu.

ZZEP: Zpracování zemědělských produktů

Předmět si klade za cíl poskytnout vědomosti o jakosti potravinářských surovin, které poskytuje zemědělská činnost ke zpracování a k možnostem pozitivního ovlivnění jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin.

TEDP: Technologie drůbežářského průmyslu

Poskytnout znalosti o složení, vlastnostech a jakosti surovin a produktů drůbežářského průmyslu. Naučit dovednostem k hygienickému technologickému zpracování drůbeže, vajec a dalších minoritních živočišných produktů (med). 

KVAZP: Kvalita živočišných produktů

Předmět pro I. r. bakalářského studijního programu Zahradní inženýrství Zahradnické fakulty MENDELU. Má seznámit studenty se živočišnými produkty, potravinářskou legislativou a problematikou jejich zpracování a jakostí.