Foodborne Pathogen Lab

Laboratoř bezpečnosti potravin a mikrobiologie se zaměřuje na detekci biologických i chemických nebezpečí, která jsou relevantní pro zajištění bezpečnosti, kvality a udržitelné produkce potravin. Potraviny poskytují ideální prostředí pro růst a množení mikroorganismů, které mohou vyvolat alimentární onemocnění. Laboratoř provádí vyšetření potravin, surovin, obalů i materiálů, které přicházejí do přímého styku s potravinami.

V rámci mikrobiologické diagnostiky se zabývá kultivací vzorků, identifikací infekčního agens, popř. i stanovením citlivosti na antibiotika. Novým směrem výzkumných aktivit je sledování bezpečnosti a trvanlivosti náhražek (alternativ) masa a mléčných výrobků a dalších produktů, což je souladu se strategií EU „Farm to Fork“. Nově se také zaměřujeme na bezpečnost jedlých obalů potravin, případně antimikrobiální vlastnosti těchto obalů.

let praxe v mikrobiologické laboratoři

vyučovaných předmětů

úspěšně obhájených Diplomových Prací

úspěšně obhájených bakalářských Prací

Co nabízíme

Firmy

Spolupráci s firmami při projektech vázaných na dotační politiku státu.

Konzultace

laboratorní praxe, metodiky postupů při mikrobiologické analýze potravin, interpretace výsledků lab. analýz, vytváření příručky HACCP, Sanit. a provoz. řádu potrav. podniků.

Receptury

Spolupráci související s vývojem a úpravou receptur potravin.

Studenti

Spolupráci při řešení kvalifikačních prací studentů

Kurzy

Kurzy pro firmy, státní instituce i odbornou veřejnost. Rekvalifikační kurz MŠMT: Pivovarnické a sladařské práce na Moravě.

doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.

Kontakt
doc. MVDr. Olga Cwiková, Ph.D.
Budova N: Ústav technologie potravin

Jsem vedoucí Foodborne Pathogen Lab a na FoodTechu pracuji od roku 2003. Přednáším v několika FoodTech předmětech a vedu cvičení. Přednáším také pro U3V MENDELU v Brně, LF MUNI Hygienu potravin, SZPI, Unii neslyšících a v rekvalifikačním kurzu Pivovarnické a sladovnické práce na Moravě. Vedla jsem 40 bakalářských a 37 diplomových prací, které byly úspěšně obhájeny.


Ve své vědecké praxi se zaměřuji na problematiku alimentárních nebezpečí v potravinách, falšování a kvality potravin, hygieny výrobních podniků a účinnosti sanitace. Jsem autorkou nebo spoluautorkou 8 publikací uveřejněných v databázi Web of Science, 10 publikací uveřejněných v databázi SCOPUS, 19 odborných publikací a 18 přednášek a příspěvků na tuzemských nebo zahraničních konferencích.


V programu podpory nadaných studentů (SOČ) jsem vedla 10 studentů, s úspěchy na krajské, celostátní i mezinárodní úrovni. Podílím se také na organizaci soutěže „Regionální potravina Jihomoravského kraje“.


Výzkum

Schopnosti

 • Identifikace zdrojů a cest šíření ne/patogenních bakterií (kultivační metoda, metoda PCR), zejména Salmonella spp, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp. E. coli O157:H7, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus.
 • Testování nových materiálů, používaných v potravinářství, z hlediska snadné a účinné sanitace (kultivační metody).
 • Vliv použité technologie na mikrobiologickou jakost surovin a potravin, vč. možnosti ovlivnění mikrobiální kontaminace (radiační ošetření, lyofilizace).
 • Stanovení změn obsahu mykotoxinů ELISA metodou v potravinových surovinách a potravinách.
 • Bezpečnost a trvanlivost potravin vyrobených 3D tiskem.
 • Bezpečnost a doba údržnosti potravin zabalených do „jedlých obalů“.

Typy zkoušek

 • Detekce ne/patogenních mikroorganismů: Povolení KHS pro práci s biologickými činiteli (bakterie skupiny 2, dle Vyhlášky 361/2007, Sb.).
 • Stanovení mykotoxinů ELISA metodou (povolení SÚJB).

Výuka

Foodborne Pathogen Lab je dobře vybavena pro výuku praktických cvičení předmětů, které mají souvislost s problematikou bezpečnosti potravin.


Vybavení

 • Homogenizátor Bag Mixer (BioméRieux, Francie);
 • Parní sterilizátor Sanyo-Labo Autoclave (Schoeller Instruments, s.r.o., ČR);
 • Komorový termostat Gallenkamp (Schoeller Instruments, s.r.o., ČR);
 • Komorový termostat Sanyo inkubátor (Schoeller Instruments, s.r.o., ČR).
 • Lumitester PD 20
 • Mikroskop BX 41 (Intracomicro)
 • Biohazard box (Steril – VBM)
 • Inkubátor CO2 forma Direct Heat s (Trigon plus)
 • Odstředivka EBA 12b.rotHTC1000 (VERKON)
 • Chladící skříň Tefcold UR 200 S (Tefcold)
 • Vodní lázeň NB-301L (Julabo TW20)
 • Inkubovaná třepačka V-1plusPersona
 • McFarland denzitometr (BIOSAN)

Spolupráce


Fotogalerie


Publikace

LANGOVÁ R., JŮZL M., CWIKOVÁ O., KOS I., 2020: Effect of Different Method of Drying of Five Varieties Grapes (Vitis vinifera L.) on the Bunch Stem on Physicochemical, Microbiological, and Sensory Quality. Foods, 9(9): 1183, ISSN 2304-8158. URL: https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1183

CWIKOVÁ O., FRANKE G., 2020: Influence of different storage conditions on the occurrence of enterococci in smear ripened cheeses. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 14(1): 1131–1136. https://doi.org/10.5219/1361

PYTEL R., CWIKOVÁ O., ONDRUŠÍKOVÁ S., NEDOMOVÁ Š., KUMBÁR V., 2018: Effect of additives to microbiological quality of yogurts. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1): 186–194.

ONDRUŠÍKOVÁ S., NEDOMOVÁ Š., PYTEL R., CWIKOVÁ O., KUMBÁR V., 2018: Effect of different storage times on japanese quail egg quality characteristics. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 12(1): 560–565.

KOMPRDA T., PŘIDAL A., MIKULÍKOVÁ R., SVOBODA Z., CWIKOVÁ O., NEDOMOVÁ Š., SÝKORA V., 2017: A combination of additives can synergically decrease acrylamide content in Gingerbread without compromising sensory quality. Journal of the Science of Food and Agriculture, 97(3): 89–895. ISSN 0022-5142.

CWIKOVÁ O., PYTEL R., 2017: Evaluation of rabbit meat microbiota from the viewpoint of marketing method. Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences, 11(1):391–397.

CWIKOVÁ O., 2016: Microbiological evaluation of fish. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 10(1): 407–412.

CWIKOVÁ O., 2015: Microbiological quality of smear-ripened cheeses stored in different temperature regimes. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1): 403–410.

CWIKOVÁ O., PAVLÍKOVÁ H., ANSORGOVÁ A., 2015: Detection of honey adulteration using HPLC method. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 9(1):388–392.

KOMPRDA T., DOHNAL V., CWIKOVÁ O., 2014: Chromatographic determination of biogenic amines and polyamines in ripening cheeses. Chemické listy, 108(12): 1140–1144.

CWIKOVÁ O., 2014: Toxic effects of acrylamide and its occurrence in food. Chemické listy, 108(3): 205–210.

CWIKOVÁ O., NEDOMOVÁ Š., 2014: Microbiological quality of egg liquid products. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, 8(1): 114–118.

JAROŠOVÁ A., CWIKOVÁ O., 2014 : The influence of storage method on the sensory characteristics of smear-ripened cheese. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science, 3(3): p. 18–21. ISSN 1338-5178. URL: http://www.cabi.org/cabdirect/FullTextPDF/2014/20143095685.pdf

ŠOTTNÍKOVÁ V., HŘIVNA L., JŮZL M., CWIKOVÁ O., 2014: The difference in color and sensory organic quality wine and wine from conventional cultivation. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Science, 9(2): 285–288. ISSN 1338-5178.

CWIKOVÁ O., MIKULÍKOVÁ R., SVOBODA Z., 2014: Stanovení akrylamidu ve vybraných potravinách. Úroda, 12 (vědecká příloha): 457–461. ISSN 0139-6013.

CWIKOVÁ O., 2013: Mikrobiologická jakost těstovinových a zeleninových salátů. Úroda, 12 (vědecká příloha časopisu): 376–379. ISSN 0139-6013.

NEDOMOVÁ Š., SIMEONOVOVÁ J., CWIKOVÁ O., BUCHAR J., 2012: Hodnocení vybraných jakostních znaků těstovin. Úroda, 12(vědecká příloha časopisu): 431–434. ISSN 0139-6013.

CWIKOVÁ O., 2012: Mikrobiologická jakost luštěninových salátů. Úroda, 12 (vědecká příloha časopisu): 399–403. ISSN 0139-6013.

KALHOTKA L., CWIKOVÁ O., ČÍRTKOVÁ V., MATOUŠOVÁ Z., PŘICHYSTALOVÁ J., 2012: Changes in counts of microorganisms and biogenic amines production during the manufacture of fermented sausages Poličan. The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, 2(2) 667–683.

GREGOR T., FEIGERL L., ŠUSTA J., LOS J., CWIKOVÁ O., 2011: Problematika gushingu ve sladovně Rajhrad. Úroda, 12(vědecká příloha): 467–470. ISSN: 0139-6013.

CWIKOVÁ O., 2011: Mikrobiologická kvalita mouky používané pro výrobu pekařských produktů. Úroda, 12(vědecká příloha): 463–467. ISSN: 0139-6013.

CWIKOVÁ O., ZORNÍKOVÁ G., DVOŘÁČKOVÁ S., 2011: Detekce probiotických mikroorganismů ve fermentovaných mléčných výrobcích. Potravinárstvo, 5(1): 345–348. ISSN: 1337-0960.

CWIKOVÁ O., GREGOR T., KOUBKOVÁ H., 2011: Detekce aflatoxinu B1 ve vybraných potravinách Elisa metodou. Potravinárstvo, 5(mimořádné číslo): 117–122. ISSN: 1337-0960.

CWIKOVÁ O., GREGOR T., ŠOTTNÍKOVÁ V., MAŠKOVÁ H., 2010: Antimikrobiální aktivita koření. Potravinárstvo, 4(1): 381–386. ISSN: 1338-0230.

ŠOTTNÍKOVÁ V., CWIKOVÁ O., KRÁLOVÁ L., 2010: Hodnocení kvality vín v České republice. Potravinárstvo, 4(2): 69–74. ISSN: 1338-0230.

KOMPRDA T., BURDYCHOVÁ R., DOHNAL V., CWIKOVÁ O., SLADKOVÁ, P., 2008: Some factors influencing biogenic amines and polyamines content in Dutch-type semi-hard cheese. European Food Research and Technology, 227(1): 29–36.

KOMPRDA T., BURDYCHOVÁ R., DOHNAL V., CWIKOVÁ O., SLADKOVÁ P., DVORAČKOVÁ H., 2008: Tyramine production in Dutch-type semi-hard cheese from two different producers. Food Microbiology, 25(2): 219–227.

CWIKOVÁ O., NEDOMOVÁ Š., 2007: The influence of ripening of Olomouc cheese on its sensory and texture properties. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 55(5): 45–50.

CWIKOVÁ O., DOHNAL V., KOMPRDA T., 2007: Microbiological aspects of biogenic amines formation in ripening cheeses. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 55(4): 23–27.