FoodTech předměty

TEVSY: Technologie výroby sýrů

Cílem předmětu je poskytnout ucelené informace o výrobě sýrů a tvarohů, o jejich kvalitě, vadách, hodnocení, rizikách při výrobě sýrů a legislativních požadavcích při výrobě sýrů a registraci nebo registraci

PVOP: Provozní vody v potravinářském průmyslu

Cílem předmětu je získání přehledu o vzniku, čištění odpadních vod vznikajících v jednotlivých odvětvích potravinářského průmyslu, dále orientace v současných legislativních podkladech týkajících se odpadních vod z potravinářství a vodního

FMVP: Fyzikální a mechanické vlastnosti potravin

Studenti získají znalosti o základních fyzikálních a mechanických vlastnostech potravin. Řešena bude široká škála praktických technických problémů. Studenti získají dovednosti v řešení problémů a hodnocení jevů spojených s mechanickými vlastnostmi

TENP: Technologie nápojového průmyslu

Cílem kurzu je podat posluchačům přehled o možnostech zpracování surovin (především ovoce a zeleniny) na tekuté výrobky. Studenti by měli pochopit souvislosti mezi chemickým složením a fyzikálními, biochemickými

SENAN: Základy senzorické analýzy

Cílem předmětu je získání znalosti o anatomií a funkcí smyslových receptorů, o základních pojmech a podmínkách pro senzorické zkoumání a získání teoretických i praktických znalosti základních metod senzorické analýzy. Absolvováním předmětu