Probiotics and Molecular Biology Lab

ZZSW: Zdravý životní styl a wellness

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům podklady ke správné volbě životního stylu, jehož jednou z rozhodujících složek je racionální výživa. Posluchači se seznámí se základy výživy člověka,

MANPO: Mikrobiologická analýza potravin

Cílem předmětu je navodit teoretické znalosti o potravinářsky, technologicky a hygienicky významných mikroorganismech a získat praktické dovednosti ze základní diagnostiky mikroorganismů. V úvodní části kursu bude posluchač seznámen s mikrobiologickou,

SPHYP: Speciální hygiena potravin

Student získá v návaznosti na poznatky z obecné hygieny potravin znalosti z hygieny výroby, zpracování, distribuce, skladování jednotlivých základních surovin a potravin živočišného původu i základních vegetabilních potravin a surovin.Posluchači si

OHYGP: Obecná hygiena potravin

Cílem studia obecné hygieny potravin je získání znalostí nutných pro zabezpečení zdravotní nezávadnosti potravin. Student by měl znát jednotlivá nebezpečí, které se mohou v potravinách vyskytovat