SensoryLab

Senzorická laboratoř se zabývá hodnocením senzorických vlastností potravin. Jakost potraviny je dána několika jakostními charakteristikami (např. nutriční, hygienická hodnota, technologické a kulinární vlastnosti apod.). Při dnešní rozsáhlé nabídce potravin na trhu, pro spotřebitele jsou důležité i vlastnosti potravin (vzhled, vůně, barva, textura apod.), které dokáže ohodnotit pomocí svých smyslů a tím senzorická jakost potravin nabývá na významu.

publikací

úspěšně obhájených diplomových prací

úspěšně obhájených bakalářských prací

vyučovaných předmětů

Co nabízíme

Pokusy

text text

Testování

text text

Vývoj

text text

Ověřování

text text

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Kontakt

prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D.

Ústav technologie potravin, budova N (2005)

Činnost „garantky“ senzorické laboratoře, prof. Ing. Alžbety Jarošové, Ph.D., vzděláním (Chemickotechnologická fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, potravinářský obor) i dosavadním působením v oblasti praxe, výzkumu i v oblasti vzdělávání je spojená s potravinářstvím. Ve svých výukových aktivitách se zaměřuje na oblast senzorické analýzy, na problematiku produkce a zpracování masa a technologii výroby masných výrobků. Její výzkumná oblast je zaměřena na jakost surovin a potravin z pohledu případné kontaminace cizorodými látkami (ftaláty) v potravním řetězci a životním prostředí.  

Je garantkou dobíhajících studijních oborů – navazující magisterský SP Jakost a zdravotní nezávadnost potravin a doktorského SP Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů.

Za rozvoj v oblasti technologie potravin a za výchovu potravinářských odborníků jí byla Slovenskou společnosti pro zemědělské, lesnické, potravinářské a veterinární vědy při Slovenské akademii věd v roce 2015 udělena Pamětní medaile Juraja Fándlyho a v roce 2019 Pamětní medaile – uznání za mimořádné zásluhy o rozvoj chemických disciplín a za dlouhou obětavou práci pro SPŠCH Brno.

U Národního akreditačního úřadu je vedena jako hodnotitelka studijních programů a vzdělávacích institucí. U Českého institutu pro akreditaci je členkou Technické komise a odbornou posuzovatelkou laboratoří pro senzorické zkoušení. U České společnosti chemické je členkou odborné skupiny pro Potravinářskou a agrikulturní chemii, členkou hodnotitelské komise soutěže o ZLATOU SALIMU. Spolupracuje s praxí (např. Regionální agrární komora Jihomoravského kraje, Jihomoravský kraj, SZPI).


Výuka

Senzorická laboratoř nabízí studentům oborů technologie potravin seznámit se s  metodami hodnocení kvality potravin a umožňuje jim praktickou výuku v oblasti hodnocení potravin.  Laboratoř nabízí své služby i pro odbornou veřejnost. Z pověření Českého institutu pro akreditaci provádí školení a zkoušení schopností hodnotitelů, kteří po úspěšném absolvování získávají osvědčení posuzovatele, které je opravňuje senzoricky hodnotit potraviny v akreditované laboratoři.

Teoretická i praktická výuka je realizována akademickými pracovníky s praktickými zkušenostmi v daném oboru.


Vybavení

Senzorická laboratoř je vybavená v souladu s požadavky normy ČSN ISO 8589. V laboratoři je 10 speciálních degustačních kójí vybavených přívodem vody, výlevkou, samostatným osvětlením a posuvnými dvířky pro podávání vzorků. Součástí každé kóje je i tablet, který umožňuje online vyplňování hodnoticích formulářů a přenos dat ke zpracování v centrálním PC pomocí speciálního software.

Senzorická laboratoř je v těsné blízkosti zázemí pro hodnocení – experimentální kuchyně pro přípravu vzorků a jejich případné kulinární úpravy a v blízkosti učebny. Bezbariérové uspořádání senzorické laboratoře umožňuje zapojení i tělesně postiženého hodnotitele do hodnocení potravin.


Fotogalerie


Publikace

LANGOVÁ, R., JAROŠOVÁ, A., POLÁKOVÁ, Š., KOS, I. Analysis of phthalic acid esters in agricultural soils. Environ Monit Assess. 2020, 192(2):92. PMID: 31902037. Dostupné z: https://doi.org/10.1007/s10661-019-8052-5.  

ČuBoň, J., Haščík, P., Pavelkova, A., Tkačová, J., Hleba, L., Bucko, O., Jarošová, A., Cisarová, M.Protein degradation and fat oxidation changes in salted meat processing. J. Microbiol. Biotechnol. Food Sci. 2019, 9, 376-379. ISSN: 1338-5178. Dostupné z: DOI:10.15414/jmbfs.2019.9.special.376-379

Jarošová, A., Jandlová, M., Kameník, J. Effect of sous-vide heat treatment on the phthalic acid esters content in meat. Potravinárstvo. 2019, 13(1), 622–627. ISSN 1338-0230. Dostupné z: DOI: https://doi.org/10.5219/1081

Jandlová, M., Jarošová, A. Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě. Chemické listy. 2019, 113(6), 397–400. ISSN 1213-7103. Dostupné z: Estery kyseliny ftalové v potravinách a obalech z tržní sítě | Chemické listy (chemicke-listy.cz)

JAROŠOVÁ, A., BOGDANOVIČOVÁ, S. Phthalates in meat products in dependence on the fat content. Potravinárstvo – Food Science (elektronická verze). 2016, 10(1), 378–383. ISSN 1337-0960. Dostupné z: DOI:10.5219/621.

DAŇKOVÁ, R.JAROŠOVÁ, A.POLÁKOVÁ, Š. Analysis of phthalate presence in agricultural soils in the Czech Republic. Polish Journal of Environmental Studies. 2016, 25(1), 443–446. Dostupné z: DOI: 10.15244/pjoes/60314 .