MeatLab

MeatLab se věnuje kvalitě a technologii zpracování masa, masných výrobků a inovuje tradiční receptury. Zabývá se nutričními, hygienickými a senzorickými jakostními charakteristikami v kontextu technologie zpracování masa a výroby masných výrobků. Je napojena na poloprovoz – masnou výrobnu Mendelovy univerzity v Brně (Meat Pilot Plant). I když je činnost MeatLabu zaměřena zejména na oblast masa, věnuje se i dalším komoditám, jako jsou potraviny živočišného i rostlinného původu. Díky laboratornímu vybavení a zázemí také posuzuje jejich kvalitativní parametry, včetně instrumentálního měření barvy.

POČET PUBLIKACÍ INDEXOVANÝCH NA WEB OF SCI

PUBLIKACÍ V RECENZOVANÝCH ČASOPISECH

POPULÁRNĚ NAUČNÝCH ČLÁNKŮ

ÚSPĚŠNĚ OBHÁJENÝCH DIPLOMOVÝCH PRACÍ

Co nabízíme

Proces výroby

Konzultace technologického procesu výroby (vývoj, kontrolu a ověření včetně zprávy).

Receptury

Spolupráci s vývojem a úpravou receptur (reformulace nutriční jakosti, udržitelnost, tradiční a regionální výrobky).

Studenti

·Zajímavou a prakticky zaměřenou práci.

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.

Kontakt
doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
Budova M: Ústav technologie potravin

ResearcherID: L-2033-2018

Masnou problematikou se úzce zabývám od doby, kdy jsem začal studovat dMasnou problematikou se úzce zabývám od doby, kdy jsem začal studovat doktorát. V roce 2002 jsem nastoupil ke školiteli, legendě masného průmyslu, panu profesorovi Ingrovi. Dostal jsem se díky němu a jeho jménu do maso zpracujících podniků, všude jsem měl otevřené dveře. Ve spolupráci s paní profesorkou Simeonovovou jsem se napojil na kolegy zabývající se krmivem a jeho vlivem na jakost masa. Od roku 2015 jsem převzal masnou výrobnu Mendelovy univerzity v Brně. Technologii zpracování masa jsem se učil v našem poloprovoze díky dalšímu velkému učiteli, panu Ing. Němcovi, který tento poloprovoz rozbíhal. V současné době se má činnost opírá o doktorandy a diplomanty, kteří mi velkou měrou umožňují kombinovat výuku s vědou a výzkumem.


Výuka

Spolupráce

MeatLab v médiích


Vybavení

 • pHmetr KNICK PORTAMESS,
 • konduktometr LF/191F
 • spektrofotometr KONICA MINOLTA CM-3500d,
 • luminometr ACCUPOINT ADVANCED SANITATION MONITORING SYSTEM,
 • LAQUAtwin Salt-22

Projekty

 • SGC-2021-017: Possibilities of using modern detection methods in the control and monitoring of the occurrence of hygienically important microorganisms in the environment of production and processing of food raw materials and food (řešitel: Ing. Anna Jiránková, garant: doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D, další řešitel/Ph.D. student: Ing. Slováček),
 • AF-IGA2022-IP-030: Jakostní parametry masa nutrie říční (Myocastor coypus) a jeho technologické zhodnocení v masné výrobě.  (řešitel: Ing. Jan Slováček, garant: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.),
 • AF-IGA2021-IP076: Nutriční, hygienické a senzorické jakostní parametry masa bobra evropského (Castor fiber L.) a jeho technologické zhodnocení v masné výrobě (řešitel: Ing. Jan Slováček, garant: doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.),
 • AF-IGA2020-TP012: Vliv účinků vybraných krmných fytoaditiv na jakostní parametry masa vykrmovaných kuřat (řešitel: Ing. Ondřej Šťastník, Ph.D., zapojeni: doc. Jůzl, Ing. Grossová, Ing. Slováček),
 • AF-IGA2019-TP006: Vliv kombinace polynenasycených mastných kyselin n-3 a nanočástic na hojení kožních ran u modelového organizmu (řešitel: prof. Ing. MVDr. Tomáš Komprda, CSc., zapojeni: doc. Jůzl, Ing. Piechowiczová)
 • NAZV QJ161020: Nové poznatky pro ekonomicky a ekologicky efektivní produkci brambor v podmínkách sucha a výkyvů počasí vedoucí k dlouhodobě udržitelnému systému hospodaření na půdě v oblastech pěstování brambor (další řešitel: prof. Ing. Miroslav Jůzl, CSc., zapojeni: doc. Jůzl) – stanovení rozdílné úrovně a druhu závlahy na stolní jakost hlíz.

Fotogalerie


Publikace

 • KOMPRDA, T. — JŮZL, M. — MATEJOVIČOVÁ, M. — PIECHOWICZOVÁ, M. — POPELKOVÁ, V. — VYMAZALOVÁ, P. — NEDOMOVÁ, Š. — LEVÁ, L. Fatty acid composition, oxidative stability, and sensory evaluation of the sausages produced from the meat of pigs fed a diet enriched with 8% of fish oil. Journal of food science. 2021. sv. 86, č. 6, s. 2312–2326. ISSN 0022-1147. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1750-3841.15749
 • ŠŤASTNÍK, O. — NOVOTNÝ, J. — ROZTOČILOVÁ, A. — JŮZL, M. — PIECHOWICZOVÁ, M. — KOUŘIL, P. — SATRAPOVÁ, S. — LACINA, L. — KALHOTKA, L. — PAVLATA, L. — MRKVICOVÁ, E. The effect of yellow mealworm larvae meal supplementation in broiler diets on meat quality. Acta veterinaria Brno: Acta Vet. Brno. 2021. sv. 90, č. 3, s. 349–356. ISSN 0001-7213. URL: https://actavet.vfu.cz/90/3/0349/
 • LANGOVÁ, R. — JŮZL, M. — CWIKOVÁ, O. — KOS, I. Effect of Different Method of Drying of Five Varieties Grapes (Vitis vinifera L.) on the Bunch Stem on Physicochemical, Microbiological, and Sensory Quality. Foods. 2020. sv. 9, č. 9, ISSN 2304-8158. URL: https://www.mdpi.com/2304-8158/9/9/1183
 • KOMPRDA, T. — JŮZL, M. — MATEJOVIČOVÁ, M. — LEVÁ, L. — PIECHOWICZOVÁ, M. — NEDOMOVÁ, Š. — POPELKOVÁ, V. — VYMAZALOVÁ, P. Effect of high dietary level (8%) of fish oil on long-chain polyunsaturated fatty acid n-3 content in pig tissues and plasma biochemical parameters. Animals. 2020. sv. 10, č. 9, ISSN 2076-2615. URL: https://www.mdpi.com/2076-2615/10/9/1657
 • JŮZL, M. — PIECHOWICZOVÁ, M. — ŘEHŮŘKOVÁ, K. Comparison of quality parameters of the cooked salami „Gothajský“ in dependence on used salt content and additives. Potravinárstvo. 2019. sv. 13, č. 1, s. 390–395. ISSN 1338-0230. URL: http://www.potravinarstvo.com/journal1/index.php/potravinarstvo/article/view/1117